Sunday, 23 April 2017

M57

Bezchmurnego nieba nie ma za wiele, więc każda chwila szczególnie w sobotę jest dla amatorów astronomii na wagę złota. Głównym celem tej sesji było testowanie montażu po wstępnej regulacji ślimaka przekładni, ale przy okazji udało się zarejestrować 9 klatek Mgławicy Planetarnej M57 w gwiazdozbiorze Lutni. Leży w odległości 2.3 tyś lat świetlnych od nas i jest jednym z ostatnich etapów życia gwiazd, które nie kończą swojego losu jako supernowe. Gdy paliwo kończy się i ustają reakcje syntezy jądrowej, gwiazda puchnie i odrzuca swoje zewnętrzne powłoki a zapadająca się materia w centrum przekształca pozostałość materii gwiazdowej w białego karła. Wysoka temperatura powoduje że otoczka zaczyna świecić co widać na zdjęciu jako charakterystyczny "dymek". Otoczka rozszerza się z prędkością około 20 km/s!!! M57 ma już rozmiary 1.9 x 1.3 roku świetlnego.
There is not so much cloudless sky, so any moment especially on Saturday with clear sky is on the weight of gold. The main purpose of this session was to test the my mount after the initial adjustment of the worm gear. On the occasion I also took a few frames of M57 Planetary Nebula in the Lyra constellation. M57 lies 2.3 thousand light-years from us and is one of the last stages in the life of stars that do not end their fate as supernovae. When the fuel is almost finish and the fusion reactions stop, the star swells and discards its outer shell and the collapsing matter in the center transforms the star material into a white dwarf. The high temperature causes the shell to shine as seen in the picture as a characteristic "balloon". Nebula is expanding at a speed of about 20 km / s !!! The M57 is already 1.9 x 1.3 light years.


Poniżej wykres trackingu z PHD2 - wciąż pozostawia wiele do życzenia, ale przynajmniej jestem już w zakresie +/- 1sec. Seeing też był nie najlepszy. Patrząc na analizę mam jednak wrażenie że coś jest jeszcze nie tak od strony mechanicznej i wymaga jeszcze regulacji.


Below the tracking chart from PHD2 - still leaves a lot to be desired, but at least I am already in the range +/- 1sec. Seeing was not the best either. Looking at the analysis, however, I have the impression that something is not so mechanical and still requires adjustment.
Friday, 7 April 2017

Astro Party 2017

XIV Zlot użytkowników Forum Astronomicznego w Zatomiu zakończony. Fantastyczny czas w oderwaniu od codzienności, upłynął na poznawaniu kolegów z forum, testach sprzętowych, gorących dyskusjach o sprzęcie, astronomii i oczywiście obserwacjach oraz sesjach astro-fotograficznych. Zatom od wielu lat jest bazą wypadową Forum, głównie z uwagi na swoje położenie i dobre warunki obserwacyjne.
At the end of March I had a great pleasure to take a part in Astro-Party in Zatom village organized by Polish Astronomy Forum I am member of. It was fantastic time spent in isolation from everyday life with mates from Forum. Endless discussions about equipment, astronomy, our telescopes and astrophotography techniques made this time unforgettable. Zatom has been the base for Astro-party for many years, mainly due to its location and good observational conditions.©pawelsky from Polish Astronomy Forum

Niestety tylko jedna z trzech nocy była wystarczająco dobra (bez chmur) żeby zabrać się za obserwacje i fotografię. Szczęście nie trwało długo bo już o trzeciej nad ranem przyszła mgła więc przejrzystość powietrza i wilgoć zmusiły do zakończenia sesji fotograficznych. Ale amatorów nocnego nieba nie tak łatwo zniechęcić więc wspólnie z kolegami przerzuciliśmy się na obserwacje wizualne i tak zeszło się prawie do 4:30 nad ranem. Oczywiście życie zlotowe nie ogranicza się tylko do nocnych aktywności. W ciągu dnia był czas na integrację, obserwację słońca, warsztaty, wycieczki, uroczyste wręczenie nagród w różnych konkursach Forum i niekończące się rozmowy ... naturalnie na jeden temat :)
Unfortunately, only one of the three nights was good enough (without the clouds) to observe or take a photo of night's sky. Happiness did not last long because at 3am there was mist coming so air transparency and humidity forced us to finish photo sessions. But it is not so easy to discourageamateurs of the night sky. Together with our colleagues we turned to visual observations and so it was almost until 4:30 am in the morning. Of course, Astro-party is not limited to night life's activities. During the day there was a time for integration, sun observation, workshops, trips, ceremonial awards in various Forum contests and endless talks ... naturally on one topic :)


*Niektóre z powyższych zdjęć publikuję dzięki uprzejmości użytkownika sp3occ z Forum Astronomicznego. Dziękuję :)
*Some of the photos above are published courtesy of the user sp3occ from Polish Astronomy Forum. Thank you :)

Friday, 30 December 2016

Bieżącego roku niestety nie mogę zaliczyć do udanych pod względem astro-fotograficznym. Niemniej jednak nie był to rok zupełnie bezproduktywny i stracony. Udało mi się całkowicie zmienić bazę sprzętową, nadrobiłem trochę zaległości w nauce obróbki astro-fotograficznej, miałem okazję zaprezentować swoje prace na wystawie, prowadzić prelekcję o fotografii głębokiego nieba no i na koniec roku ... całkowicie pochłonęła mnie nauka podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Można by powiedzieć, że hobby astronomiczne raczej niewiele ma wspólnego z elektroniką, ale wcale tak nie jest.
Year 2016, unfortunately has not been very successful in terms of astro-photography. However, it was not entirely unproductive and lost. I completely changed my equipment base (mount and telescope), improved my astro-photographic processing skills, I had the opportunity to present my works at the exhibition, lead a lecture on deep-sky photography and at the end of the year ... completely engulfed me learning the basics of electronics and programming in language C ++. You could say that the astro-hobby has rather a little to do with electronics, but it's not true.


ARDUINO jest otwartą platformą sprzętową opartą o układy mikrokontrolerów. Wraz z dostępnymi rozszerzeniami, nakładkami oraz szeroką gamą urządzeń peryferyjnych staje się potężnym narzędziem projektowym. Daje ogromne możliwości zastosowania, również w astrofotografii. Co na przykład? Sterowanie teleskopem, silnikami montażu czy focusera, sterowanie grzałkami, monitoring parametrów pracy całego układu, sterowanie kopułą obserwatorium czy monitoring warunków atmosferycznych. Zafascynowany systemem Arduino zacząłem naukę podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Kupiłem dwie książki o Arduino, znalazłem kilka darmowych kursów  w internecie i poświęciłem kilkanaście wieczorów na naukę. Pierwszym projektem jaki rozpoczynam jest modernizacja układu zasilania i jego rozbudowa o dodatkowe elementy sterowania i kontroli systemu. W moim przypadku to kluczowy element nocnych sesji bo do zasilania wykorzystuję akumulator a więc szczególnie ważnym jest pełny monitoring jego stanu pracy i racjonalne gospodarowanie dostępną energią. Główne modyfikacje jakie wprowadzam do systemu zasilania to:
ARDUINO is an open hardware platform based on microcontroller systems. Along with available extensions, pads and a wide range of peripheral devices becomes a powerful design tool. It gives great opportunities for application also in astrophotography. Which, for example? Controlling of the telescope, motors for mount and focuser , heaters, observatory dome, monitoring of the operating parameters or weather conditions and many others. Fascinated by the Arduino system I have started learning about electronics and programming in C ++. I bought two books about the Arduino, I found some free courses on the Internet and spent several evenings to learn. The first project I have started is modernization of the power supply system and the development of additional elements for monitoring and control. In my case, it is a key element of my night sessions because I use the battery to power up.  So it is particularly important full monitoring of battery status and the rational management of available energy. The main modifications which I brings into the power system are:

Moduł monitoringu parametrów zasilania (zainstalowany w skrzyni z komputerem sterującym)
 1. Stały monitoring napięcia i natężenia prądu pobieranego z akumulatora
 2. Kontrola temperatury i wilgotności powietrza w skrzyni z komputerem sterującym co pozwala na sterowanie wentylatorem zabezpieczającym przed przegrzaniem
 3. Przesyłanie zebranych danych drogą radiową do modułu kontroli i zasilania (moduł zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
Module for monitoring of the power supply parameters (installed in a box with a control computer)
 1. Constant monitoring of voltage and current drawn from the battery
 2. Temperature and humidity control inside the computer box for control of the cooling fan to prevent for overheating.
 3. Collecting and transferring data by radio to the control and power supply module (module installed directly on the telescope)Moduł sterowania i zasilania (zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
 1. Sterowanie grzałkami w zależności od temperatury i wilgotności powietrza
 2. Wbudowany HUB USB do kolektorowania sygnałów - przesył do komputera sterującego jednym kablem
 3. Zasilanie kamery ATIK383L niestandardowym napięciem 13.5VDC
 4. Prezentacja istotnych parametrów pracy i warunków atmosferycznych na wyświetlaczu LCD
TA CZĘŚĆ PROJEKTU NADAL JEST W REALIZACJI

Module for control and power supply (module installed directly on the telescope)
 1. Control of heaters depending on the atmospheric temperature and humidity
 2. Built-in USB HUB to collect signals - transmission to the host via a single cable
 3. Power for ATIK 383L camera with custom voltage 13.5VDC
 4. The presentation of relevant operating parameters and weather conditions on the LCD display
THIS PART OF THE PROJECT IS STILL UNDER CONSTRUCTION

Thursday, 1 December 2016

WYSTAWA / EXHIBITION


WYSTAWA ASTROFOTOGRAFII
 pokaz sprzętu i prelekcje tematyczne
26 listopada 2016
ASTROPHOTOGRAPHY EXHIBITION
lectures and astro-equipment show
26 November 2016


Nasze Nocne Niebo - pod takim właśnie tytułem zorganizowana była wystawa zdjęć astro-fotograficznych, autorstwa Michała Ostrowskiego, Bartosza Bujarskiego i mojej skromnej osoby Rafała Trzebińskiego w ramach grupy Astrofotografia Włocławek. Wydarzenie to miało miejsce we włocławskim Centrum Kultury "Browar B" w pięknej kameralnej sali dawnego browaru. Naszym celem była popularyzacja astronomii, astrofotografii i oczywiście możliwość prezentacji naszych prac. Wydaje się, że ten cel udało nam się osiągnąć. Na wystawie zgromadziliśmy ponad 50 osób, które mam nadzieję udało nam się zainteresować zdjęciami i opowieściami o tym, w jaki sposób powstają tego typu prace. Michał Ostrowski opowiadał o teleskopach zwierciadlanych, za pomocą których wykonuje zdjęcia planetarne i pejzaże nocnego nieba a ja miałem przyjemność poopowiadać trochę o astronomii, różnorodności i pięknie kosmosu, sprzęcie wykorzystywanym w fotografii DSO oraz samym procesie zbierania materiału i przebiegu sesji astro-fotograficznej. Naprawdę było bardzo przyjemnie za co szczerze i serdecznie dziękuję moim kolegom z grupy oraz obecnym na spotkaniu  gościom. Dziękuję również Michałowi, że wiódł prym w organizacji tego przedsięwzięcia i CK "Browar B" za umożliwienie nam prezentacji naszych prac i nas samych :)

* Niektóre z poniższych zdjęć, prezentuje dzięki uprzejmości Pani Kingi Sroczyńskiej z portalu wiadomości kulturalnych Włocławka http://centrumsceny.pl/
Our Night Sky - that's the name of Astrophotography Exhibition organized by photographers Michael Ostrowski, Bartosz Bujarski and myself -Rafał Trzebiński within the group "Astrophotography Wloclawek". The event took place in Wloclawek Cultural Centre "Brewery B" in the beautiful chamber hall of the former brewery. Our aim was to popularize astronomy, astrophotography, and of course the opportunity to showcase our work. It seems that this goal has been achieved. At the exhibition we gathered more than 50 people, which I hope we managed to interest with our photographs and stories about how this type of works are created. Michał Ostrowski spoke about reflecting telescopes, with which takes photos of night sky and planets and I had the pleasure talk a little bit about astronomy, diversity and beauty of the cosmos, equipment used in DSO photography  and the process of material collecting for further processing. Really it was very nice for what I would like to sincerely thank to my colleagues in the Astro Group and of course all guests. Also, I would like to thanks to CK 'Brewery B "for allowing us to showcase our work and ourselves :)

* Some of the photos below, I can present courtesy of Mrs. Kinga Sroczyńska from cultural information portal of Wloclawek City http://centrumsceny.pl/


Zapis wideo prelekcji, zrealizowany przez lokalną, włocławską telewizję CW24.
Tuesday, 20 September 2016

Ruch planet i elektromagnetyzm

Próba tłumaczenia ruchu planet przez działanie elektromagnetyzmu - tak brzmi tytuł jednego z artykułów popularno-naukowych w tygodniku Wszechświat nr 22 z dnia 28 maja 1893 roku. Sam tytuł jest już niebywale intrygujący i choć dziś wywołuje uśmiech na twarzy wśród osób interesujących się astronomią i fizyką to w czasach jego publikacji był pewnie czytany z dużym zainteresowaniem. To były czasy gdy nie podzielnie królowało Prawo Powszechnego Ciążenia sformułowane przez sir Isaaca Newtona. Na bazie praw Newtona z powodzeniem można było tłumaczyć i przewidywać ruch większości planet w Układzie Słonecznym. Większości, bo orbita Merkurego wykazywała pewne odchylenia od przewidywań. Było to jak niedomknięta furtka, pozostawiająca pole do dyskusji i dywagacji na temat słuszności czy kompletności teorii Newtona. Pojawiały się więc różne próby tłumaczenia tego zjawiska. Pojawiały się różne nowe teorie i poglądy w tym próba powiązania elektromagnetyzmu z grawitacją. Należy pamiętać, że był to rok 1893 czyli ładnych kilka lat przed sformułowaniem  Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina. Dopiero w 1915 roku geniusz wszech czasów, Albert Einstein rozwiązał "problem" ruchu orbitalnego Merkurego.  
An attempt to explanation motion of planets by the action of electromagnetism - is the title of one of the articles in the popular science weekly magazine "Universe" No. 22 dated May 28, 1893 year. The title itself is already extremely intriguing and although today put a smile on the faces of people interested in astronomy and physics in the time of its publication was probably read with great interes. It was a time when the reigning theory of universal gravitation formulated by by Sir Isaac Newton. Movement of most of the planets in the solar system could be successfully explained and predicted based on Newton's laws. Mostly, because the orbit of Mercury showed some deviations from the predictions. It was like a gate ajar, leaving room for discussion and digressions on the validity and completeness of Newton's theory. Scientists attempted to explain this phenomenon on different ways. There were various new theories and ideas in this attempt association of electromagnetism with gravity. Keep in mind that this was the year 1893 which is quite a few years before the formulation of the General Theory of Relativity of Albert Einstein. In 1915 the genius of all time, Albert Einstein solved the "problem" of the orbital motion of Mercury, based on his theory of relativity.


Ale właściwie dla dlaczego o tym w ogóle piszę na moim blogu astronomicznym? Otóż dlatego, że autor przytoczonej publikacji to brat mojej prababci ze strony Ojca. Dzięki temu, że mam w rodzinie osobę zajmującą się zawodowo historią i hobbystycznie genealogią naszej rodziny dowiedziałem się o tej historii. Mało tego, na kartach albumu rodzinnego znajduje się zdjęcie, które do niedawna było całkowicie anonimowe. Dzięki pracy Mateusza, mojego bliskiego krewnego i niestrudzonego tropiciela rodzinnych powiązań okazało się, że ów zdjęcie przedstawia Aleksandra Walentego Trelińskiego - mojego przodka i autora tego ciekawego opracowania z 1893 roku. Jestem niezmiernie dumny z tego znaleziska i myślę, że jego zainteresowania jak i zamiłowanie do nauk przyrodniczych innych członków mojej rodziny, przetrwały gdzieś w genach, które częściowo odziedziczyłem :)

But actually the why of it all I write on my astronomical blog? Well, because the author of the quoted publication is the ancestor of my family from two generations back. I learned about this story thanks to my cousin who is historian and is really engaged in study the genealogy of our family. Some time ago, in the pages of a family album I found a picture, which until recently was completely anonymous. Thanks to the work of Matthew, my close relative and a tireless tracker of family ties, it turned out that this picture shows Alexander Valentine Treliński - my ancestor and the author of this interesting article from 1893.  I am extremely proud of this finding, and I think his interest and passion for the natural sciences have survived somewhere in the genes, which I partly inherited :)

Aleksander Walenty Treliński (1870 - 1926), z wykształcenia chemik z zamiłowaniem do fizyki i astronomii
Aleksander Walenty Treliński (1870 - 1926), chemist with a passion for physics and astronomy
Cyfrowa wersja artykułu zaczerpnięta została ze zbiorów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

ps. Mateusz, bardzo dziękuję za Twoją pracę i przesłane informacje.


Tuesday, 30 August 2016

NGC6888 - first light

Wakacje wakacjami a tęsknota za astrofotografią coraz silniejsza :) Znalazłem na komputerze pierwszych sześć klatek mgławicy emisyjnej NGC6888, zrobionych w lipcu w wąskim paśmie wodorowym. W jej centrum widoczna jest gwiazda WR136, która powstała w drodze ewolucji od fazy nadolbrzyma typu O przez czerwonego karła do gwiazdy typu Wofla-Rayeta przyczyniając się do powstania tej pięknej mgławicy. W prawej części zdjęcia widoczna jest "chmura" pyłowo-gazowa (głównie wodór). Fotografia jest efektem złożenia 6 klatek o czasie 1200 sekund każda. Mam nadzieję dokończyć to zdjęcie po wakacjach - do szczęścia potrzebuję więcej klatek w paśmie H-alpha i RGB dla złożenia koloru.
Holidays in progress but longing for astrophotography becoming stronger :) I found on my computer the first six frames of NGC6888 emission nebula, taken in July in a hydrogen narrow band. At its center is visible star WR 136, which was originally the supergiant type "O" and then evolved through red dwarf to Wolf-Rayet star, contributing to the creation of this beautiful nebula. Right part of the image shows dust and gas cloud (mostly hydrogen). Photography is the result of submission of 6 frames with 1200 seconds each. I hope to finish this image after my holidays - to happiness need more frames in the H-alpha narrow band and RGB for color assembly.Thursday, 19 May 2016

M101 Galaktyka Wiatraczek / Pinwheel Galaxy

Poniżej prezentuję kolorowa wersję M101 czyli dobrze znanej astroamatorom Galaktyki Wiatraczek w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Krótki opis tego obiektu zamieściłem w poście M101 Pierwsze światło więc nie będę już powtarzał informacji na jej temat. Zdjęcie wykonane teleskopem TSAPO 90/600 z kamerą ATIK383L, skala 1.84 asec/px. Materiał LRGB naświetlany w ciągu dwóch krótkich majowych nocy (L 30x300, RGB średnio 10x600). Planuję jeszcze uzupełnienie materiału w kanale B z uwagi na ograniczoną ilość klatek i stosunkowo duży szum w tym kanale - po prostu zabrakło nocy.
Below I present the color version of M101 which is well-known for amateur astronomers as Pinwheel Galaxy lying in the constellation of Ursa Major. Short description of this object I have already published in one of my previous post M101 - First Light so it's not needed to be mentioned once again here. Photo taken with TSAPO 90/600 telescope and ATIK 383L camera  - scale 1.84 asec/ px. LRGB material collected during two short May's night (L: 30x300, RGB: average 10x600). I plan to collect more material in the channel B due to the limited number of frames, and a relatively large noise in this channel - just ran out the night.Na zdjęciu po lewej stronie widoczna jest również karłowata galaktyka spiralna NGC5474 odkryta 1 maja 1788 roku przez  Williama Herschela. Leży w odległości podobnej jak M101 czyli ok 21 lat świetlnych od Ziemi. W górnej części po prawej stronie (na godzinie 13:00) widoczna jest również wyraźnie inna galaktyka z grupy M101 - NGC5473.
On the left side you can also see dwarf spiral galaxy NGC5474 discovered May 1, 1788 by William Herschel. It lies at a distance similar to M101 which is about 21 years light from Earth. At the top of the right (at one o'clock) is also clearly seen another galaxy NGC 5473 belongs to the same group of M101.

Tuesday, 17 May 2016

Księżyc / Moon 15.05.2016

Zanim powstanie kolorowa fotografia M101 z poprzedniego wpisu, muszę jeszcze dozbierać materiału w kanale niebieskim. Ale póki co korzystając z chwilowej poprawy pogody i pięknego Księżyca zrobiłem parę zdjęć naszego naturalnego satelity.

Before I finish my last photo M101 in color version from previous entry I need to collect more material in blue channel. But in the meantime, taking advantage from temporary improvement of weather condition and beatiful Moon I made a few photos of our natural satellite.