Friday, 30 December 2016

ARDUINO PART 1

Bieżącego roku niestety nie mogę zaliczyć do udanych pod względem astro-fotograficznym. Niemniej jednak nie był to rok zupełnie bezproduktywny i stracony. Udało mi się całkowicie zmienić bazę sprzętową, nadrobiłem trochę zaległości w nauce obróbki astro-fotograficznej, miałem okazję zaprezentować swoje prace na wystawie, prowadzić prelekcję o fotografii głębokiego nieba no i na koniec roku ... całkowicie pochłonęła mnie nauka podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Można by powiedzieć, że hobby astronomiczne raczej niewiele ma wspólnego z elektroniką, ale wcale tak nie jest.
Year 2016, unfortunately has not been very successful in terms of astro-photography. However, it was not entirely unproductive and lost. I completely changed my equipment base (mount and telescope), improved my astro-photographic processing skills, I had the opportunity to present my works at the exhibition, lead a lecture on deep-sky photography and at the end of the year ... completely engulfed me learning the basics of electronics and programming in language C ++. You could say that the astro-hobby has rather a little to do with electronics, but it's not true.


ARDUINO jest otwartą platformą sprzętową opartą o układy mikrokontrolerów. Wraz z dostępnymi rozszerzeniami, nakładkami oraz szeroką gamą urządzeń peryferyjnych staje się potężnym narzędziem projektowym. Daje ogromne możliwości zastosowania, również w astrofotografii. Co na przykład? Sterowanie teleskopem, silnikami montażu czy focusera, sterowanie grzałkami, monitoring parametrów pracy całego układu, sterowanie kopułą obserwatorium czy monitoring warunków atmosferycznych. Zafascynowany systemem Arduino zacząłem naukę podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Kupiłem dwie książki o Arduino, znalazłem kilka darmowych kursów  w internecie i poświęciłem kilkanaście wieczorów na naukę. Pierwszym projektem jaki rozpoczynam jest modernizacja układu zasilania i jego rozbudowa o dodatkowe elementy sterowania i kontroli systemu. W moim przypadku to kluczowy element nocnych sesji bo do zasilania wykorzystuję akumulator a więc szczególnie ważnym jest pełny monitoring jego stanu pracy i racjonalne gospodarowanie dostępną energią. Główne modyfikacje jakie wprowadzam do systemu zasilania to:
ARDUINO is an open hardware platform based on microcontroller systems. Along with available extensions, pads and a wide range of peripheral devices becomes a powerful design tool. It gives great opportunities for application also in astrophotography. Which, for example? Controlling of the telescope, motors for mount and focuser , heaters, observatory dome, monitoring of the operating parameters or weather conditions and many others. Fascinated by the Arduino system I have started learning about electronics and programming in C ++. I bought two books about the Arduino, I found some free courses on the Internet and spent several evenings to learn. The first project I have started is modernization of the power supply system and the development of additional elements for monitoring and control. In my case, it is a key element of my night sessions because I use the battery to power up.  So it is particularly important full monitoring of battery status and the rational management of available energy. The main modifications which I brings into the power system are:

Moduł monitoringu parametrów zasilania (zainstalowany w skrzyni z komputerem sterującym)
 1. Stały monitoring napięcia i natężenia prądu pobieranego z akumulatora
 2. Kontrola temperatury i wilgotności powietrza w skrzyni z komputerem sterującym co pozwala na sterowanie wentylatorem zabezpieczającym przed przegrzaniem
 3. Przesyłanie zebranych danych drogą radiową do modułu kontroli i zasilania (moduł zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
Module for monitoring of the power supply parameters (installed in a box with a control computer)
 1. Constant monitoring of voltage and current drawn from the battery
 2. Temperature and humidity control inside the computer box for control of the cooling fan to prevent for overheating.
 3. Collecting and transferring data by radio to the control and power supply module (module installed directly on the telescope)Moduł sterowania i zasilania (zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
 1. Sterowanie grzałkami w zależności od temperatury i wilgotności powietrza
 2. Wbudowany HUB USB do kolektorowania sygnałów - przesył do komputera sterującego jednym kablem
 3. Zasilanie kamery ATIK383L niestandardowym napięciem 13.5VDC
 4. Prezentacja istotnych parametrów pracy i warunków atmosferycznych na wyświetlaczu LCD
TA CZĘŚĆ PROJEKTU NADAL JEST W REALIZACJI

Module for control and power supply (module installed directly on the telescope)
 1. Control of heaters depending on the atmospheric temperature and humidity
 2. Built-in USB HUB to collect signals - transmission to the host via a single cable
 3. Power for ATIK 383L camera with custom voltage 13.5VDC
 4. The presentation of relevant operating parameters and weather conditions on the LCD display
THIS PART OF THE PROJECT IS STILL UNDER CONSTRUCTION

Thursday, 1 December 2016

WYSTAWA / EXHIBITION


WYSTAWA ASTROFOTOGRAFII
 pokaz sprzętu i prelekcje tematyczne
26 listopada 2016
ASTROPHOTOGRAPHY EXHIBITION
lectures and astro-equipment show
26 November 2016


Nasze Nocne Niebo - pod takim właśnie tytułem zorganizowana była wystawa zdjęć astro-fotograficznych, autorstwa Michała Ostrowskiego, Bartosza Bujarskiego i mojej skromnej osoby Rafała Trzebińskiego w ramach grupy Astrofotografia Włocławek. Wydarzenie to miało miejsce we włocławskim Centrum Kultury "Browar B" w pięknej kameralnej sali dawnego browaru. Naszym celem była popularyzacja astronomii, astrofotografii i oczywiście możliwość prezentacji naszych prac. Wydaje się, że ten cel udało nam się osiągnąć. Na wystawie zgromadziliśmy ponad 50 osób, które mam nadzieję udało nam się zainteresować zdjęciami i opowieściami o tym, w jaki sposób powstają tego typu prace. Michał Ostrowski opowiadał o teleskopach zwierciadlanych, za pomocą których wykonuje zdjęcia planetarne i pejzaże nocnego nieba a ja miałem przyjemność poopowiadać trochę o astronomii, różnorodności i pięknie kosmosu, sprzęcie wykorzystywanym w fotografii DSO oraz samym procesie zbierania materiału i przebiegu sesji astro-fotograficznej. Naprawdę było bardzo przyjemnie za co szczerze i serdecznie dziękuję moim kolegom z grupy oraz obecnym na spotkaniu  gościom. Dziękuję również Michałowi, że wiódł prym w organizacji tego przedsięwzięcia i CK "Browar B" za umożliwienie nam prezentacji naszych prac i nas samych :)

* Niektóre z poniższych zdjęć, prezentuje dzięki uprzejmości Pani Kingi Sroczyńskiej z portalu wiadomości kulturalnych Włocławka http://centrumsceny.pl/
Our Night Sky - that's the name of Astrophotography Exhibition organized by photographers Michael Ostrowski, Bartosz Bujarski and myself -Rafał Trzebiński within the group "Astrophotography Wloclawek". The event took place in Wloclawek Cultural Centre "Brewery B" in the beautiful chamber hall of the former brewery. Our aim was to popularize astronomy, astrophotography, and of course the opportunity to showcase our work. It seems that this goal has been achieved. At the exhibition we gathered more than 50 people, which I hope we managed to interest with our photographs and stories about how this type of works are created. Michał Ostrowski spoke about reflecting telescopes, with which takes photos of night sky and planets and I had the pleasure talk a little bit about astronomy, diversity and beauty of the cosmos, equipment used in DSO photography  and the process of material collecting for further processing. Really it was very nice for what I would like to sincerely thank to my colleagues in the Astro Group and of course all guests. Also, I would like to thanks to CK 'Brewery B "for allowing us to showcase our work and ourselves :)

* Some of the photos below, I can present courtesy of Mrs. Kinga Sroczyńska from cultural information portal of Wloclawek City http://centrumsceny.pl/


Zapis wideo prelekcji, zrealizowany przez lokalną, włocławską telewizję CW24.
Tuesday, 20 September 2016

Ruch planet i elektromagnetyzm

Próba tłumaczenia ruchu planet przez działanie elektromagnetyzmu - tak brzmi tytuł jednego z artykułów popularno-naukowych w tygodniku Wszechświat nr 22 z dnia 28 maja 1893 roku. Sam tytuł jest już niebywale intrygujący i choć dziś wywołuje uśmiech na twarzy wśród osób interesujących się astronomią i fizyką to w czasach jego publikacji był pewnie czytany z dużym zainteresowaniem. To były czasy gdy nie podzielnie królowało Prawo Powszechnego Ciążenia sformułowane przez sir Isaaca Newtona. Na bazie praw Newtona z powodzeniem można było tłumaczyć i przewidywać ruch większości planet w Układzie Słonecznym. Większości, bo orbita Merkurego wykazywała pewne odchylenia od przewidywań. Było to jak niedomknięta furtka, pozostawiająca pole do dyskusji i dywagacji na temat słuszności czy kompletności teorii Newtona. Pojawiały się więc różne próby tłumaczenia tego zjawiska. Pojawiały się różne nowe teorie i poglądy w tym próba powiązania elektromagnetyzmu z grawitacją. Należy pamiętać, że był to rok 1893 czyli ładnych kilka lat przed sformułowaniem  Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina. Dopiero w 1915 roku geniusz wszech czasów, Albert Einstein rozwiązał "problem" ruchu orbitalnego Merkurego.  
An attempt to explanation motion of planets by the action of electromagnetism - is the title of one of the articles in the popular science weekly magazine "Universe" No. 22 dated May 28, 1893 year. The title itself is already extremely intriguing and although today put a smile on the faces of people interested in astronomy and physics in the time of its publication was probably read with great interes. It was a time when the reigning theory of universal gravitation formulated by by Sir Isaac Newton. Movement of most of the planets in the solar system could be successfully explained and predicted based on Newton's laws. Mostly, because the orbit of Mercury showed some deviations from the predictions. It was like a gate ajar, leaving room for discussion and digressions on the validity and completeness of Newton's theory. Scientists attempted to explain this phenomenon on different ways. There were various new theories and ideas in this attempt association of electromagnetism with gravity. Keep in mind that this was the year 1893 which is quite a few years before the formulation of the General Theory of Relativity of Albert Einstein. In 1915 the genius of all time, Albert Einstein solved the "problem" of the orbital motion of Mercury, based on his theory of relativity.


Ale właściwie dla dlaczego o tym w ogóle piszę na moim blogu astronomicznym? Otóż dlatego, że autor przytoczonej publikacji to brat mojej prababci ze strony Ojca. Dzięki temu, że mam w rodzinie osobę zajmującą się zawodowo historią i hobbystycznie genealogią naszej rodziny dowiedziałem się o tej historii. Mało tego, na kartach albumu rodzinnego znajduje się zdjęcie, które do niedawna było całkowicie anonimowe. Dzięki pracy Mateusza, mojego bliskiego krewnego i niestrudzonego tropiciela rodzinnych powiązań okazało się, że ów zdjęcie przedstawia Aleksandra Walentego Trelińskiego - mojego przodka i autora tego ciekawego opracowania z 1893 roku. Jestem niezmiernie dumny z tego znaleziska i myślę, że jego zainteresowania jak i zamiłowanie do nauk przyrodniczych innych członków mojej rodziny, przetrwały gdzieś w genach, które częściowo odziedziczyłem :)

But actually the why of it all I write on my astronomical blog? Well, because the author of the quoted publication is the ancestor of my family from two generations back. I learned about this story thanks to my cousin who is historian and is really engaged in study the genealogy of our family. Some time ago, in the pages of a family album I found a picture, which until recently was completely anonymous. Thanks to the work of Matthew, my close relative and a tireless tracker of family ties, it turned out that this picture shows Alexander Valentine Treliński - my ancestor and the author of this interesting article from 1893.  I am extremely proud of this finding, and I think his interest and passion for the natural sciences have survived somewhere in the genes, which I partly inherited :)

Aleksander Walenty Treliński (1870 - 1926), z wykształcenia chemik z zamiłowaniem do fizyki i astronomii
Aleksander Walenty Treliński (1870 - 1926), chemist with a passion for physics and astronomy
Cyfrowa wersja artykułu zaczerpnięta została ze zbiorów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

ps. Mateusz, bardzo dziękuję za Twoją pracę i przesłane informacje.


Tuesday, 30 August 2016

NGC6888 - first light

Wakacje wakacjami a tęsknota za astrofotografią coraz silniejsza :) Znalazłem na komputerze pierwszych sześć klatek mgławicy emisyjnej NGC6888, zrobionych w lipcu w wąskim paśmie wodorowym. W jej centrum widoczna jest gwiazda WR136, która powstała w drodze ewolucji od fazy nadolbrzyma typu O przez czerwonego karła do gwiazdy typu Wofla-Rayeta przyczyniając się do powstania tej pięknej mgławicy. W prawej części zdjęcia widoczna jest "chmura" pyłowo-gazowa (głównie wodór). Fotografia jest efektem złożenia 6 klatek o czasie 1200 sekund każda. Mam nadzieję dokończyć to zdjęcie po wakacjach - do szczęścia potrzebuję więcej klatek w paśmie H-alpha i RGB dla złożenia koloru.
Holidays in progress but longing for astrophotography becoming stronger :) I found on my computer the first six frames of NGC6888 emission nebula, taken in July in a hydrogen narrow band. At its center is visible star WR 136, which was originally the supergiant type "O" and then evolved through red dwarf to Wolf-Rayet star, contributing to the creation of this beautiful nebula. Right part of the image shows dust and gas cloud (mostly hydrogen). Photography is the result of submission of 6 frames with 1200 seconds each. I hope to finish this image after my holidays - to happiness need more frames in the H-alpha narrow band and RGB for color assembly.Thursday, 19 May 2016

M101 Galaktyka Wiatraczek / Pinwheel Galaxy

Poniżej prezentuję kolorowa wersję M101 czyli dobrze znanej astroamatorom Galaktyki Wiatraczek w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Krótki opis tego obiektu zamieściłem w poście M101 Pierwsze światło więc nie będę już powtarzał informacji na jej temat. Zdjęcie wykonane teleskopem TSAPO 90/600 z kamerą ATIK383L, skala 1.84 asec/px. Materiał LRGB naświetlany w ciągu dwóch krótkich majowych nocy (L 30x300, RGB średnio 10x600). Planuję jeszcze uzupełnienie materiału w kanale B z uwagi na ograniczoną ilość klatek i stosunkowo duży szum w tym kanale - po prostu zabrakło nocy.
Below I present the color version of M101 which is well-known for amateur astronomers as Pinwheel Galaxy lying in the constellation of Ursa Major. Short description of this object I have already published in one of my previous post M101 - First Light so it's not needed to be mentioned once again here. Photo taken with TSAPO 90/600 telescope and ATIK 383L camera  - scale 1.84 asec/ px. LRGB material collected during two short May's night (L: 30x300, RGB: average 10x600). I plan to collect more material in the channel B due to the limited number of frames, and a relatively large noise in this channel - just ran out the night.Na zdjęciu po lewej stronie widoczna jest również karłowata galaktyka spiralna NGC5474 odkryta 1 maja 1788 roku przez  Williama Herschela. Leży w odległości podobnej jak M101 czyli ok 21 lat świetlnych od Ziemi. W górnej części po prawej stronie (na godzinie 13:00) widoczna jest również wyraźnie inna galaktyka z grupy M101 - NGC5473.
On the left side you can also see dwarf spiral galaxy NGC5474 discovered May 1, 1788 by William Herschel. It lies at a distance similar to M101 which is about 21 years light from Earth. At the top of the right (at one o'clock) is also clearly seen another galaxy NGC 5473 belongs to the same group of M101.

Tuesday, 17 May 2016

Księżyc / Moon 15.05.2016

Zanim powstanie kolorowa fotografia M101 z poprzedniego wpisu, muszę jeszcze dozbierać materiału w kanale niebieskim. Ale póki co korzystając z chwilowej poprawy pogody i pięknego Księżyca zrobiłem parę zdjęć naszego naturalnego satelity.

Before I finish my last photo M101 in color version from previous entry I need to collect more material in blue channel. But in the meantime, taking advantage from temporary improvement of weather condition and beatiful Moon I made a few photos of our natural satellite.
Monday, 2 May 2016

M101 Pierwsze światło / First Light


Celem ostatniej sesji (30.04.2016) była galaktyka spiralna figurująca w katalogu Messiera pod numerem 101. To obiekt bardzo podobny do naszej rodzimej galaktyki Drogi Mlecznej tyle, że to gigant bo jest większy o około 70%. M101 - Galaktyka Wiatraczek leży w odległości 21 lat świetlnych w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). Średnica galaktyki to 170 000 lat świetlnych a masa oszacowana została na około 180 miliardów mas Słońca. Ilość gwiazd powiązanych ze sobą grawitacyjnie w M101 szacuje się na setki miliardów. W jej centrum, podobnie jak w centrum innych galaktyk, znajduje się ogromna czarna dziura pożerająca otaczającą ją materię. Bliskie sąsiedztwo innych satelitarnych galaktyk powoduje znaczne odkształcenie jednego z ramion - widoczne na zdjęciu.
Jak tylko nadarzą się dobre warunki atmosferyczne na pewno zabiorę się za zbieranie materiału w poszczególnych kanałach RGB tak, aby finalnie powstała kolorowa fotografia naszej sąsiadki. Ponieważ w galaktyce tej występuje sporo regionów gwiazdotwórczych warto też będzie zebrać materiał w paśmie wodorowym H-alpha.

The aim of the last session (30/04/2016) was spiral galaxy registered in the  Messier Catalog at number 101. This object is very similar to our home galaxy the Milky Way, but it is giant, larger by about 70%. M101 - the Pinwheel Galaxy lies within 21 light-years away from Earth in the constellation Ursa Major (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). The diameter of the galaxy is 170 000 light-years  and its weight was estimated at about 180 billion solar masses. Number of stars linked together by gravity in M101 is estimated at hundreds of billions. At its center, as the center of many other galaxies, there is a huge black hole devouring surrounding matter. The closest neighborhood to other satellite galaxies causes significant deformation of one arm which is clearly visible in the picture.
As soon as good weather happen I will definitely collect more material in the individual RGB channels, so that finally I would like to create a color photography of our neighbor's galaxy. Because in this galaxy there is a numerous regions of formation of extremely brilliant stars (called regions HII) spread over the spiral arms I am going to collect material in the H-alpha narrow band.Obiekt wdzięczny do astrofotografii ponieważ o tej porze roku znajduje się prawie w zenicie więc przy ograniczonym polu widzenia nie stanowi to większego problemu. Zdjęcie wykonane w warunkach nieba podmiejskiego przy stosunkowo dobrej pogodzie. Prowadzenie montażu jak widać bez większych problemów - korekty prowadzenia w zakresie +/- 1 pix. Życzyłbym sobie więcej takich nocy.

Specyfikacja: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBias

The object is grateful for astrophotography because this time of year is almost at its zenith so if somebody has a problem with a limited field of view, this is not a big problem. Photo taken under suburban skies with relatively good weather. As you can see on the next picture, there was no major problem with mount tracking - error correction in the range of +/- 1 pixel. I wish to myself more such nice nights.

Technical card: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBiasTuesday, 29 March 2016

Jowisz / Jupiter 27-03-2016

Pierwsza w tym roku sesja poświęcona Jowiszowi. Czas dla fotografii gazowego giganta jest jeszcze odpowiedni choć planeta powoli oddala się od Ziemi. Obecna odległość to 671.8 mln km i każdego dnia dystans ten powiększa się o 0.9 mln km, więc można przyjąć że sezon zmierza ku końcowi. Za miesiąc (27.04.2016) dokładnie o tej samej porze odległość między Ziemią a Jowiszem wzrośnie do ponad 716 mln km. Biorąc pod uwagę czas górowania i wysokość ciągle będzie można cieszyć się fotografią tej planety. Wysokość nad horyzontem w czasie sesji to  + 30*47'
It's a first session in this year dedicated to Jupiter. Time for photos of the gas giant is still appropriate even though the planet is slowly moving away from the Earth. The current distance is 671.8 million km, and every day this distance increased by 0.9 million km, so it can be assumed that the season is nearing its end. I the next month (27.04.2016) at exactly the same time the distance between Earth and Jupiter will rise to more than 716 million km. Taking into account the transit time and altitude it will be still good time to enjoy photography of this planet.  The height above the horizon during the session was + 30 * 47 '

Parametry zdjęcia "R":
Technical Card of "R-channel":
Scope=SCT 11
Camera=ZWO ASI120MM
Filter=R
Diameter=43.84"
Magnitude=-2.44
FocalLength=2750mm
Resolution=0.28"
Duration=41.557s
Frames captured=2000
File type=AVI
Binning=no
ROI=640x560
FPS (avg.)=48
Shutter=20.68ms
Gain=37
SoftwareGain=10
Gamma=31
Histogramm=74%
Noise(avg.deviation)=1.30


Zdjęcie zostało wykonane w technice R-RGB kamerą mono ASI120MM z kołem filtrowym ATIK EFW2 (filtry Baader 36mm). R-RGB po 2000 klatek na kanał, łącznie czas akwizycji wyniósł 131 sek. Myślę, że w kolejnej sesji wydłużę czas akwizycji tak aby zmieścić się w 4 min - to pozwoli na dobrą derotację. W prawym dolnym rogu widoczny jest jeden z księżyców galileuszowych - Io.
The photo was taken in  R-RGB technique with  mono camera ASI120MM and filter wheel ATIK EFW2 (filters Baader 36mm). R-RGB @ 2,000 frames per channel, total acquisition time was 131 seconds. I think that in the next session I will extend the acquisition time to fit in 4 minutes - it will be good for smooth derotation. In the lower right corner you can see one of the Galilean moons – Io.
Choć warunki pogodowe wydawały się całkiem dobre to jednak SEEING czyli stabilność atmosferyczna pozostawiała wiele do życzenia. Obraz Jowisza bardzo mocno falował, co znacznie utrudniało właściwe wyostrzenie kadru. W pięciostopniowej skali Antodianiego seeing był zdecydowanie II stopnia.
Although the weather conditions seemed to be quite good, however SEEING which means atmospheric stability, left a lot to be desired. The image of Jupiter was very fuzzy, which in consequence caused problem with proper sharpening of the frame. In the five-point  Antoniadi's scale seeing was definitely at level two.

W czasie sesji wykonałem ponad 20 sekwencji LRGB z czego moim zdaniem tylko jedna była wystarczająco dobra do obróbki. Poniższa grafika prezentuje surowy STAC czterech kanałów. Na pierwszy rzut oka wynik nie jest zachęcający.
During the session, I made more than 20 LRGB sequences of which in my opinion only one was good enough for processing. The following graphic shows the raw STAC of four channels. At first glance, the result is not encouraging.


Po przepuszczeniu materiału przez AstraImage 4.0 efekt jest znacznie bardziej przyjemny. Na poniższym ewidentnie widać, że najwięcej detalu zarejestrowało się na kanale R. Dlatego też końcowe zdjęcie złożone jest z kanałó RGB i R jako luminacji. Dla oryginalnego kanału L nie dokonywałem korekty ostrości w czasie sesji co jest ewidentnie widoczne. Z powodu braku ostrości nie wykorzystałem kanału L jako luminacji.
After passing the material through Astra Image 4.0 effect is much more enjoyable. The following graphic clearly shows that most detail was registered on channel R. Therefore, the final image is composed of the RGB channels and channel R as luminance. During the session I did not adjust focus for channel L which is clearly visible. Due to lack of sharpness I did not use the channel L as luminance.Saturday, 19 March 2016

Księżyc / The Moon

W końcu pierwsza pogodna noc od kilkunastu tygodni. Po tak długim czasie nie sposób się oprzeć fotografii pod gołym niebem, bez względu na temperaturę i czas. Choć nastawiam się na zdjęcia obiektów głębokiego kosmosu to fotografia Księżyca sprawia mi wielką przyjemność. Poniżej moja pierwsza mozaika, która powstała z 25 kadrów (łącznie 25 000 klatek). Materiał zbierałem Schmidtem 11" z reduktorem ogniskowej F/6.3 (1764 mm) i kamerą ZWO ASI 120MM. Mozaika złożona w Image Composite Editor - darmowa, bardzo wydajna i prosta aplikacja do składania zdjęć panoramicznych  http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/

Finally, after several weeks of cloudy weather I had an opportunity for astrophotography. Neither low temperatures nor the late hour and midweek could not be an obstacle to taking pictures. Although for a long time I thought about photography of deep space objects so also taking a picture of Moon gave me a lot of pleasure. Below my first mosaic, which was created from 25 AVI (a total of 25 000 frames). Material collected with Schmidt 11" + focal reducer F/6.3 (1.764 mm) + camera ZWO ASI 120MM. Mosaic composed by means of Image Composite Editor - a free software, very powerful and simple application for panoramic images. http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/


Poniższe zdjęcie przedstawia Morze Jasności (Mare Serenitatis 650 x 650 km) z dwoma masywami górskimi Kaukaz (w górnej części zdjęcia) i Apeniny z piękną cieśniną pomiędzy nimi. Kaukaz ma długość łańcucha górskiego 520 km z najwyższym szczytem 3650 m. Apeniny rozciągają się na znacznie większej powierzchni - 953 km z najwyższym szczytem 5400 m (na zdjęciu część pasma górskiego ukryta jest w cieniu terminatora).
The following picture shows Brightness Sea (Mare Serenitatis 650 x 650 km) with two mountain ranges Caucasus (in the upper part of the photo) and the Apennines with a beautiful strait between them. Caucasus mountain chain has a length of 520 km, the highest peak 3650 m. Apennines extend over a much larger area - 953 km with the highest peak of 5,400 m (pictured part of the mountains are hidden in the shadow).


Więcej detali można uzyskać bez reduktora ogniskowej. Ogniskowa  poniższej fotografii to 2800 mm. Im większa ogniskowa tym większą rolę odgrywa "seeing" i właściwa kolimacja teleskopu co przy tej rozdzielczości zaczyna być już widoczne. W prawym górnym rogu widać krater Eudoxus o średnicy 68 km i w dolnej części zdjęcia kolejne dwa kratery uderzeniowe Aristillus (55 km) i Autolycus (40 km)
More details can be obtained without focal reducer. Focal length of the next photo is 2800 mm. The higher the focal length the greater role of "seeing" and proper collimation of the telescope.  At such resolution all the weaknesses are visible. In the upper right corner you can see Eudoxus crater with a diameter of 68 km and in the lower part of the photo next two impact craters Aristillus (55 km) and Autolycus (40 km)Ostatnia próba tej sesji to ujęcie krateru Aristillus z soczewką Barlow'a x2. Tu już bardzo wyraźnie wiać wszelkie niedoskonałości kolimacji teleskopu i ustawieniu ostrości. Mimo wszystko bardzo ładnie widać wypiętrzenia jakie pojawiły się po uderzeniu jakiejś asteroidy.
The last attempt this session to approach the crater Aristillus lens Barlow x2. With such a high magnification already very clearly you see all the imperfections of the telescope collimation and focusing. Inside the crater you can be seen very nicely upheavals that followed the impact of some asteroids.

Friday, 12 February 2016

Fale grawitacyjne / Gravitational Waves

Ostatnimi czasy, w internecie jest dość "głośno", że potwierdzono istnienie fal grawitacyjnych postulowanych już w 1916 roku prze Einsteina. To co się wydarzyło we wrześniu 2015 roku  w Laserowym Obserwatorium Interferometrycznym Fal Grawitacyjnych (LIGO) w USA - pierwsze w historii zarejestrowanie fal grawitacyjnych - wywarło na mnie ogromne wrażenie. Oprócz samego faktu ich istnienia  coraz bardziej uświadamiam sobie jak ważnym i potężnym narzędziem jest fizyka teoretyczna. Odkrycia na bazie obserwacji świata w którym żyjemy wydają się być domeną przeszłych wieków. Obecnie (przynajmniej od czasów Einstaina) odkryć dokonuje się na drodze teoretycznej z uwagi na skalę badanych obszarów - mikro na poziomie subatomowym czy makro na poziomie Wszechświata. To jest coś co mnie fascynuje naprawdę! Jednocześnie nasuwa mi się pytanie czy owe odkrycie a właściwie potwierdzenie postulatu Einsteina jest krokiem ku odkryciu GRAVITONU? Czy cząstka, która odpowiedzialna może być za propagowanie fal grawitacyjnych i która była postulowana przez geniusza fizyki w jego Ogólnej Teorii Względności naprawdę istnieje?
Lately, the internet is quite "noisy" that existence of gravitational waves already postulated in 1916 by Einstein have been confirmed. That's what happened in September 2015 in Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in the USA - the first in history to register gravitational waves - had a huge impression on me. Apart from the fact of their existence increasingly I realize how important and powerful tool is theoretical physics. The discoveries based on observations of the world in which we live seem to be the domain of past centuries. At least since the time of Einstein most discoveries is done on the theoretical way - micro at the subatomic particle level or macro level of the Universe. This is something that really fascinates me! At the same time it makes me question whether the new discovery, which confirm Einstein's postulate, is a step towards discovering GRAVITON particle. Is particle that may be responsible for the promotion of gravitational waves and that was postulated by the genius of physics in his General Theory of Relativity really exist?Mam wrażenie że odkrycie fal grawitacyjnych jest pośrednim dowodem na istnienie grawitonów, chociażby przez analogię do innych oddziaływań. Skoro oddziaływanie elektromagnetyczne i elektrosłabe mają swoje nośniki w postaci bozonów Z, W+, W- i Fotonu, oddziaływanie silne jądrowe istnieje dzięki gluonom to oddziaływanie grawitacyjne jest konsekwencją Grawitonów – a fale grawitacyjne są tego dowodem. 
I have the impression that the discovery of gravitational waves is an indirect proof of the existence of gravitons, even by analogy to other interactions. Since the electromagnetic and weak interactions have their carrier force in the form of Photon and Bosons Z, W +, W-, the strong nuclear interaction exists thanks to gluons, so this gravitational waves are a consequence of gravitons - and gravitational waves are indirect proof of this. 

Wiem, wiem to zbyt daleko idące uproszczenie, ale ... ale może jednak jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek dotąd?
I know, I know, it's too far-reaching simplification, but ... but maybe we are closer than ever before?
Friday, 15 January 2016

Zasilanie terenowe / Self-powered setup

Od dłuższego już czasu myślałem nad mobilnym systemem zasilania zestawu astro-fotograficznego. Systemem, który pozwoliłby mi się uniezależnić się od prądu sieciowego i w żaden sposób nie będzie ograniczeniem przy wyborze dobrej miejscówki. Miejsce, w którym obecnie zbieram materiał zdjęciowy ma dość ograniczone pole widzenia (praktycznie tylko kierunek północny powyżej 20 stopni i część wschodniego nieba powyżej 50 stopni), ale jest jednym z możliwych z uwagi na dostęp do prądu sieciowego. Oprócz dostępu do niezależnego źródła zasilania musiałem również zrobić porządek  z ilością kabli zwisających z teleskopu i przede wszystkim uwolnić się od nich tak, aby móc sterować zestawem zdalnie (siedząc na przykład w ciepłym pomieszczeniu czy samochodzie a nie koniecznie na dworze w ujemnej temperaturze).
For a long time I was thinking about mobile power system for my astrophotography setup. A system that would allow me to become independent from the power grid and in no way limit while choosing good observation spots. My actual place for taking photographs has a fairly limited field of view (practically only the northern direction above 20 degrees and the eastern part of the sky above 50 degrees), but it is one possible due to the access to electricity supply. Apart from independent power source I also wanted to eliminate all cables hanging from telescope and what is most important adapt my telescope set to work remotely.


Skompletowałem więc mój mobilny zestaw do zasilania terenowego, który składa się z:
I accomplished so my independent mobile power supply set, which consists of:
 • akumulatora żelowego o pojemności według normy C3 - 80Ah (to podobno więcej niż 100Ah wg. normy C20)
 • przetwornicy prądu DC12V - AC230V
 • skrzynki narzędziowej z komputerem i Routerem w środku
 • gel battery with a capacity 80Ah according to the standard C3 (it reportedly more than 100Ah acc. norm C20)
 • power inverter DC12V - AC230V
 • tool box with computer and router
Przy astrofotografii ilość urządzeń wymagających zasilania jest spora a więc i zapotrzebowanie na prąd jest całkiem spore. Pomierzyłem dziś dokładnie pobór prądu każdego urządzenia. Wyniki są następujące:
Astrophotography require a number of devices which needs to be powered, therefore electricity demand is quite large. Today, I have precisely measure the power consumption of each device. The results are as follows: 1. Przetwornica DC/AC          0.90 A
 2. Zasilacz XBox                    0.40 A
 3. USB Switch                        0.10 A
 4. Router WiFi                        0.15 A
 5. Komputer                            2.80 A
 6. ATIK383                            1.95 A
 7. Montaż NEQ6                    1.00 A
 8. Grzałka teleskopu               0.60 A
 1. Power inverter DC/AC      0.90 A
 2. XBox Adapter                    0.40 A
 3. USB Switch                       0.10 A
 4. Router WiFi                       0.15 A
 5. Computer                           2.80 A
 6. ATIK383                           1.95 A
 7. NEQ6 Mount                     1.00 A
 8. Heater                                0.60 A
RAZEM - 8 A
TOTAL - 8 A

 * Pomiar wykonany przy aktywnym chłodzeniu kamery, prowadzeniu montażu i pracy wentylatora przetwornicy DC/AC
 * Measurements done with active following systems: cooling of ATIK, Mount tracking and cooling of the power inverter DC/AC

W tym rozwiązaniu zdecydowałem się na zastosowanie przetwornicy napięcia DC12V - AC230V ponieważ zależy mi na zasilaniu wszystkich urządzeń z zasilacza od konsoli XBox 170W. Pełni on funkcję stabilizatora napięcia i przede wszystkim bardzo czułego zabezpieczenia prądowego. W ten sposób jestem przekonany, że zachowałem wysoki stopień ochrony wszystkich podpiętych urządzeń. Ma to oczywiście swoją cen - pochłania dodatkową energię czyli powoduje straty w obwodzie. Z moich pomiarów wynika, że przetwornica na "jałowym biegu" pobiera 0.5A a podczas pracy z urządzeniami, po załączeniu jej wewnętrznego wentylatora bierze nawet 0.9A (ok. 10W) ! Ta strata powstaje przy konwersji napięcia Akumulator (DC12V) => Przetwornica (AC230V) => Zasilacz XBox (DC12V). Dzięki przetwornicy dysponuję więc dwoma poziomami napięcia AC230V (zasilam komputer i router) oraz DC12V (wszystkie pozostałe urządzenia).
In my case, I decided to apply the power inverter DC12V - AC230V because I do not want power all astro equipment directly from battery. Due to safety reason I used power adapter from game console Xbox (170W). It acts as a voltage stabilizer and above all very sensitive protection against short-circuit. In this way, I am convinced that kept a high level of protection for all devices connected to mobile power source. Of course there is nothing for free - it's consumes additional power which causes losses in the circuit. My today's measurements show that the power inverter itself gets 0.5 A and 0.9A (approx. 10W) when working under load with other devices (internal cooling fan of inverter is active)! This loss arises during conversion of voltage starting from battery (12VDC) => inverter (AC230V) => Xbox power supply (12VDC). Thanks to the inverter I have two voltage levels AC230V (power of the computer and router) and 12VDC (all other devices).To na czym mi również bardzo mocno zależało to uwolnić się od kabli i od sztywnego połączenia zestawu z komputerem. W tym celu skonfigurowałem zamkniętą sieć WiFi w oparciu o Router Netgear i darmowy program TeamViewer. Komputer umieszczony w skrzynce ma zainstalowane niezbędne oprogramowanie (MaximDL) do akwizycji materiału. Zamiast więc sterczeć wiele godzin przy teleskopie (co jest uciążliwe szczególnie w zimie) siedzę tam gdzie jest ciepło kontrolując cały proces za pomocą drugiego komputera w sposób całkowicie zdalny - przez WiFi.
Regardless of the power system I also wanted to reduce as much as possible a number of cables (power and USB) hanging from telescope and what is more important make the telescope remotely controlled. For this purpose I configured a closed Wi-Fi network based on the Netgear router and free software - TeamViewer. The computer placed in a toolbox has installed the necessary acquisition software (MaximDL). So instead of freeze several hours at the telescope in winter, I sit where it's warm controlling the whole process with a second computer in a completely remotely - via WiFi.

Wszystkie urządzenia zestawu podłączone są do koncentratora USB skąd sygnał przekazywane jest jednym przewodem do komputera umieszczonego w skrzyni. Podobnie rzecz się ma z zasilaniem urządzeń. Aby uniknąć ciągnięcia kabli z każdego urządzenia do skrzynki zainstalowałem na teleskopie puszkę rozdzielczą zasilania DC12V. W układzie tym jest jeden szczegół - koncentrator USB wymaga zasilania DC5V. Z tego powodu w puszce rozdzielczej umieściłem małą przetwornicę napięcia - reduktor DC12V - DC5V.
All devices are connected to a USB hub from where the signal is transmitted to a computer placed in box with one cable. Similarly, with power supply cables for devices. To avoid pulling the cable from each device to the box I have installed a small power distribution box DC12V on the top of telescope. In this system, there is one detail - USB hub requires power DC5V. For this reason I installed voltage converter 12VDC -> DC5V inside the distribution box.

Teraz tylko czekam na pogodę bez chmur i Księżyca, oczywiście weekend i przetestuję zasilanie w terenie! Przy akumulatorze 80Ah liczę na spokojne i długie sesje - 8h  mi wystarczy :)
Now I am just waiting for the weather without clouds and the moon. Then I will perform functional tests of mobile power system. I hope that 80Ah battery give me a peaceful and chance for long nice sessions - 8h is enough for me.