Wednesday, 6 January 2016

Przerwa świąteczna / Christmas holidays

Przerwa świąteczno - noworoczna nie rozpieszczała ładną pogodą. Jednak końcówka starego roku 2015 wynagrodziła te braki w postaci paru pięknych, pogodnych nocy. 30 grudnia Księżyc był jeszcze dość wysoko i w oświetleniu blisko 70%. To niezbyt dobry moment na łapanie światła z galaktyk czy mgławic chyba, że wykorzystuje się filtry wąskopasmowe. Na początek więc był Księżyc - nie mogło być inaczej skoro to najjaśniejszy obiekt nocnego nieba, przyćmiewający swym blaskiem wszystkie pozostałe. Moim głównym celem było skoncentrowanie się na wydobyciu jak najlepszego detalu i wykorzystanie filtra czerwonego "R". W pierwszej kolejności więc szybka kolimacja Schmidta i kilka strzałów w kierunku srebrnego globu.
During the Christmas time, weather was not very pleasant, really cloudy and windy. However, at the end of 2015 we got a beautiful gift in the form of few clear nights. Dec. 30 the moon was still quite high and illuminated by nearly 70%. That's not a good time to catch the light from galaxies or nebulae, unless used narrow-band filters. The first object of the night's session was the moon - it could not be otherwise since it is the brightest object in the night sky and overshadow splendour of the all others. My main goal was to take a Moon photo using a red filter "R" and focussing on best sharpness I ever set. Therefore, in the first place I made fast collimation of my Schmidt and then I made a several shots of the silver globe.


Parametry zdjęciaDuration=52.662s, Frames captured=1500, ROI=1280x960, FPS (avg.)=28, Shutter=3.670ms, Gain=8, Histogramm=82%
Technical cardDuration=52.662s, Frames captured=1500, ROI=1280x960, FPS (avg.)=28, Shutter=3.670ms, Gain=8, Histogramm=82%


W prawym górnym narożniku poniższej fotografii znany krater TYCHO o średnicy 86 km z kopernikańskiej epoki geologicznej. Krater położony jest na południowej półkuli Księżycowej. Zaliczany jest do dość młodych formacji, liczy ok 100 milionów lat - to w skali kosmicznej jest właśnie młody wiek :)
In the upper right corner of the photo below you can see a well-known TYCHO crater with a diameter of 86 km from the Copernican geological epoch. The crater is located in the southern hemisphere of the Moon. It is relatively young formation, has about 100 million years -it just means young age on a cosmic scale :)


Parametry zdjęciaDuration=35.176s, Frames captured=1000, ROI=1280x960, FPS (avg.)=28, Shutter=3.670ms, Gain=8, Histogramm=80%
Technical cardDuration=35.176s, Frames captured=1000, ROI=1280x960, FPS (avg.)=28, Shutter=3.670ms, Gain=8, Histogramm=80%

Poniższa fotografia to północno - wschodni fragment Morza Nektaru (dolny lewy narożnik) z dwoma dość dużymi kraterami uderzeniowymi THEOPHILUS (dół zdjęcia) o głębokości 3.2 km i średnicy 101 km. W centrum krateru Theophilus'a wyraźnie widać górę, która powstała  po zderzeniu - wysokość to 1,4 km! Miej więcej na środku lewej krawędzi zdjęcia jest kolejny duży krater FRACASTORIUS o średnicy 124 km.
The following photograph is the north - east part of the Sea of Nectar (lower left corner) with two fairly large impact craters. The first is the THEOPHILUS (bottom photo) with a depth of 3.2 km and a diameter of 101 km and the second is FRACASTORIUS large crater with a diameter of 124 km (keep more in the middle of the left edge of the photo). In the centre of the Theophilus crater you can clearly see big impact mountain, which was formed after some meteorite collision - height is 1.4 km!Kolejnym obiektem, znacząco odmiennym od dotychczas fotografowanych jest układ dwóch galaktyk M81 (Galaktyka Bodego) i M82 (Galaktyka Cygaro), położonych w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy w północnej części naszej hemisfery. Oba obiekty to Galaktyki spiralne odległe od Ziemi ok. 12 milionów lat świetlnych. M81 (największa na zdjęciu) ma rozmiary 84 x 46 tysięcy lat świetlnych - aż trudno to sobie wyobrazić bo wykracza to znacznie poza przyjęte przez nas skale. Obie Galaktyki dzieli stosunkowo niewielka odległość 150 tysięcy lat świetlnych. Ciekawą informacją jest to że M82 oddala się od nas z prędkością 50 km/s czyli 180 000 km/h to chyba niezaprzeczany dowód ciągłego rozszerzania się Wszechświata. Większość obiektów kosmicznych oddala się od nas, są jednak takie które są na kursie kolizyjnym np. Galaktyka Andromedy. Zderzenia z naszą Drogą Mleczną nie unikniemy co nastąpi za jakieś 3 miliardy lat więc póki co nie ma co się tym przejmować :). Mam nadzieję, że to będzie mój drugi obiekt tego typu w kolekcji.
Another object significantly different from previously photographed is a system of two galaxies M81 (Bode's Galaxy) and M82 (Cigar Galaxy), located in the constellation Ursa Major in the northern parts of our hemisphere. Both objects are spiral galaxies far from Earth approx. 12 million light years. M81 (the largest in the photo) has dimensions 84 x 46 thousand light-years - it is hard to imagine because it goes far beyond scale accepted by us. Both the Galaxy is divided into relatively small a distance of 150 thousand light years. An interesting information is that M82 is moving away from us at a speed of 50 km / s or 180 000 km / h is probably an undeniably proof of the continuous expansion of the universe. Most of the space objects moving away from us, but they are ones that are on a collision course, for example Andromeda galaxy. We cannot avoid a collision with our Milky Way, which will take place in about 3 billion years so long as there is nothing to worry about :). I hope that this will be my next photo of this kind object in the collection.


I na koniec zmierzyłem się po raz kolejny z mgławicą wodorową NGC 7635 (Mgławica Bąbel). Tym razem w kadrze znalazła się również dużo mniejsza ale równie piękna mgławica NGC 7638. Z braku dobrej miejscówki i co za tym idzie ograniczonej widoczności zrobiłem właściwie tylko kanał wodorowy Ha 7nm. Tym razem w ramach testu prowadzenia montażu, ustawiłem czas naświetlania na 1200 s - myślę, że wyszło nie źle. Paskowanie montażu sprawdza się genialnie http://moje-nocne-niebo.blogspot.com/p/paskowanie-neq5.html. Ustrzeliłem też parę klatek RGB, ale niestety kanał B złapałem zupełnie nie ostro (sam nie wiem jak to się stało) więc póki co koloru nie będzie. Jestem zdeterminowany, więc jeszcze to tego obiektu wrócę :)
And at the end I measured once again with hydrogen nebula NGC 7635 (Bubble Nebula). This time I also catch on to the frame much smaller but equally beautiful nebula NGC 7638. Due to the lack of good observing place and consequently limited field of view I collected only one narrowband hydrogen channel Ha 7nm. This time additionally I wanted to test tracking system of the mount NEQ6 after modification, so I set exposure time to 1200 s - I think that came out not too bad. Belt system works brilliantly http://moje-nocne-niebo.blogspot.com/p/paskowanie-neq5.html. I also took a few RGB frames but unfortunately channel B was out of focus (I don’t know how it could happen), so I have to stay with mono version. I am determined and definitely I will go back to this object in a future :)


Życzę czystego nieba !!!

No comments:

Post a Comment