Tuesday, 29 March 2016

Jowisz / Jupiter 27-03-2016

Pierwsza w tym roku sesja poświęcona Jowiszowi. Czas dla fotografii gazowego giganta jest jeszcze odpowiedni choć planeta powoli oddala się od Ziemi. Obecna odległość to 671.8 mln km i każdego dnia dystans ten powiększa się o 0.9 mln km, więc można przyjąć że sezon zmierza ku końcowi. Za miesiąc (27.04.2016) dokładnie o tej samej porze odległość między Ziemią a Jowiszem wzrośnie do ponad 716 mln km. Biorąc pod uwagę czas górowania i wysokość ciągle będzie można cieszyć się fotografią tej planety. Wysokość nad horyzontem w czasie sesji to  + 30*47'
It's a first session in this year dedicated to Jupiter. Time for photos of the gas giant is still appropriate even though the planet is slowly moving away from the Earth. The current distance is 671.8 million km, and every day this distance increased by 0.9 million km, so it can be assumed that the season is nearing its end. I the next month (27.04.2016) at exactly the same time the distance between Earth and Jupiter will rise to more than 716 million km. Taking into account the transit time and altitude it will be still good time to enjoy photography of this planet.  The height above the horizon during the session was + 30 * 47 '

Parametry zdjęcia "R":
Technical Card of "R-channel":
Scope=SCT 11
Camera=ZWO ASI120MM
Filter=R
Diameter=43.84"
Magnitude=-2.44
FocalLength=2750mm
Resolution=0.28"
Duration=41.557s
Frames captured=2000
File type=AVI
Binning=no
ROI=640x560
FPS (avg.)=48
Shutter=20.68ms
Gain=37
SoftwareGain=10
Gamma=31
Histogramm=74%
Noise(avg.deviation)=1.30


Zdjęcie zostało wykonane w technice R-RGB kamerą mono ASI120MM z kołem filtrowym ATIK EFW2 (filtry Baader 36mm). R-RGB po 2000 klatek na kanał, łącznie czas akwizycji wyniósł 131 sek. Myślę, że w kolejnej sesji wydłużę czas akwizycji tak aby zmieścić się w 4 min - to pozwoli na dobrą derotację. W prawym dolnym rogu widoczny jest jeden z księżyców galileuszowych - Io.
The photo was taken in  R-RGB technique with  mono camera ASI120MM and filter wheel ATIK EFW2 (filters Baader 36mm). R-RGB @ 2,000 frames per channel, total acquisition time was 131 seconds. I think that in the next session I will extend the acquisition time to fit in 4 minutes - it will be good for smooth derotation. In the lower right corner you can see one of the Galilean moons – Io.
Choć warunki pogodowe wydawały się całkiem dobre to jednak SEEING czyli stabilność atmosferyczna pozostawiała wiele do życzenia. Obraz Jowisza bardzo mocno falował, co znacznie utrudniało właściwe wyostrzenie kadru. W pięciostopniowej skali Antodianiego seeing był zdecydowanie II stopnia.
Although the weather conditions seemed to be quite good, however SEEING which means atmospheric stability, left a lot to be desired. The image of Jupiter was very fuzzy, which in consequence caused problem with proper sharpening of the frame. In the five-point  Antoniadi's scale seeing was definitely at level two.

W czasie sesji wykonałem ponad 20 sekwencji LRGB z czego moim zdaniem tylko jedna była wystarczająco dobra do obróbki. Poniższa grafika prezentuje surowy STAC czterech kanałów. Na pierwszy rzut oka wynik nie jest zachęcający.
During the session, I made more than 20 LRGB sequences of which in my opinion only one was good enough for processing. The following graphic shows the raw STAC of four channels. At first glance, the result is not encouraging.


Po przepuszczeniu materiału przez AstraImage 4.0 efekt jest znacznie bardziej przyjemny. Na poniższym ewidentnie widać, że najwięcej detalu zarejestrowało się na kanale R. Dlatego też końcowe zdjęcie złożone jest z kanałó RGB i R jako luminacji. Dla oryginalnego kanału L nie dokonywałem korekty ostrości w czasie sesji co jest ewidentnie widoczne. Z powodu braku ostrości nie wykorzystałem kanału L jako luminacji.
After passing the material through Astra Image 4.0 effect is much more enjoyable. The following graphic clearly shows that most detail was registered on channel R. Therefore, the final image is composed of the RGB channels and channel R as luminance. During the session I did not adjust focus for channel L which is clearly visible. Due to lack of sharpness I did not use the channel L as luminance.Saturday, 19 March 2016

Księżyc / The Moon

W końcu pierwsza pogodna noc od kilkunastu tygodni. Po tak długim czasie nie sposób się oprzeć fotografii pod gołym niebem, bez względu na temperaturę i czas. Choć nastawiam się na zdjęcia obiektów głębokiego kosmosu to fotografia Księżyca sprawia mi wielką przyjemność. Poniżej moja pierwsza mozaika, która powstała z 25 kadrów (łącznie 25 000 klatek). Materiał zbierałem Schmidtem 11" z reduktorem ogniskowej F/6.3 (1764 mm) i kamerą ZWO ASI 120MM. Mozaika złożona w Image Composite Editor - darmowa, bardzo wydajna i prosta aplikacja do składania zdjęć panoramicznych  http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/

Finally, after several weeks of cloudy weather I had an opportunity for astrophotography. Neither low temperatures nor the late hour and midweek could not be an obstacle to taking pictures. Although for a long time I thought about photography of deep space objects so also taking a picture of Moon gave me a lot of pleasure. Below my first mosaic, which was created from 25 AVI (a total of 25 000 frames). Material collected with Schmidt 11" + focal reducer F/6.3 (1.764 mm) + camera ZWO ASI 120MM. Mosaic composed by means of Image Composite Editor - a free software, very powerful and simple application for panoramic images. http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/


Poniższe zdjęcie przedstawia Morze Jasności (Mare Serenitatis 650 x 650 km) z dwoma masywami górskimi Kaukaz (w górnej części zdjęcia) i Apeniny z piękną cieśniną pomiędzy nimi. Kaukaz ma długość łańcucha górskiego 520 km z najwyższym szczytem 3650 m. Apeniny rozciągają się na znacznie większej powierzchni - 953 km z najwyższym szczytem 5400 m (na zdjęciu część pasma górskiego ukryta jest w cieniu terminatora).
The following picture shows Brightness Sea (Mare Serenitatis 650 x 650 km) with two mountain ranges Caucasus (in the upper part of the photo) and the Apennines with a beautiful strait between them. Caucasus mountain chain has a length of 520 km, the highest peak 3650 m. Apennines extend over a much larger area - 953 km with the highest peak of 5,400 m (pictured part of the mountains are hidden in the shadow).


Więcej detali można uzyskać bez reduktora ogniskowej. Ogniskowa  poniższej fotografii to 2800 mm. Im większa ogniskowa tym większą rolę odgrywa "seeing" i właściwa kolimacja teleskopu co przy tej rozdzielczości zaczyna być już widoczne. W prawym górnym rogu widać krater Eudoxus o średnicy 68 km i w dolnej części zdjęcia kolejne dwa kratery uderzeniowe Aristillus (55 km) i Autolycus (40 km)
More details can be obtained without focal reducer. Focal length of the next photo is 2800 mm. The higher the focal length the greater role of "seeing" and proper collimation of the telescope.  At such resolution all the weaknesses are visible. In the upper right corner you can see Eudoxus crater with a diameter of 68 km and in the lower part of the photo next two impact craters Aristillus (55 km) and Autolycus (40 km)Ostatnia próba tej sesji to ujęcie krateru Aristillus z soczewką Barlow'a x2. Tu już bardzo wyraźnie wiać wszelkie niedoskonałości kolimacji teleskopu i ustawieniu ostrości. Mimo wszystko bardzo ładnie widać wypiętrzenia jakie pojawiły się po uderzeniu jakiejś asteroidy.
The last attempt this session to approach the crater Aristillus lens Barlow x2. With such a high magnification already very clearly you see all the imperfections of the telescope collimation and focusing. Inside the crater you can be seen very nicely upheavals that followed the impact of some asteroids.