Tuesday, 29 March 2016

Jowisz / Jupiter 27-03-2016

Pierwsza w tym roku sesja poświęcona Jowiszowi. Czas dla fotografii gazowego giganta jest jeszcze odpowiedni choć planeta powoli oddala się od Ziemi. Obecna odległość to 671.8 mln km i każdego dnia dystans ten powiększa się o 0.9 mln km, więc można przyjąć że sezon zmierza ku końcowi. Za miesiąc (27.04.2016) dokładnie o tej samej porze odległość między Ziemią a Jowiszem wzrośnie do ponad 716 mln km. Biorąc pod uwagę czas górowania i wysokość ciągle będzie można cieszyć się fotografią tej planety. Wysokość nad horyzontem w czasie sesji to  + 30*47'
It's a first session in this year dedicated to Jupiter. Time for photos of the gas giant is still appropriate even though the planet is slowly moving away from the Earth. The current distance is 671.8 million km, and every day this distance increased by 0.9 million km, so it can be assumed that the season is nearing its end. I the next month (27.04.2016) at exactly the same time the distance between Earth and Jupiter will rise to more than 716 million km. Taking into account the transit time and altitude it will be still good time to enjoy photography of this planet.  The height above the horizon during the session was + 30 * 47 '

Parametry zdjęcia "R":
Technical Card of "R-channel":
Scope=SCT 11
Camera=ZWO ASI120MM
Filter=R
Diameter=43.84"
Magnitude=-2.44
FocalLength=2750mm
Resolution=0.28"
Duration=41.557s
Frames captured=2000
File type=AVI
Binning=no
ROI=640x560
FPS (avg.)=48
Shutter=20.68ms
Gain=37
SoftwareGain=10
Gamma=31
Histogramm=74%
Noise(avg.deviation)=1.30


Zdjęcie zostało wykonane w technice R-RGB kamerą mono ASI120MM z kołem filtrowym ATIK EFW2 (filtry Baader 36mm). R-RGB po 2000 klatek na kanał, łącznie czas akwizycji wyniósł 131 sek. Myślę, że w kolejnej sesji wydłużę czas akwizycji tak aby zmieścić się w 4 min - to pozwoli na dobrą derotację. W prawym dolnym rogu widoczny jest jeden z księżyców galileuszowych - Io.
The photo was taken in  R-RGB technique with  mono camera ASI120MM and filter wheel ATIK EFW2 (filters Baader 36mm). R-RGB @ 2,000 frames per channel, total acquisition time was 131 seconds. I think that in the next session I will extend the acquisition time to fit in 4 minutes - it will be good for smooth derotation. In the lower right corner you can see one of the Galilean moons – Io.
Choć warunki pogodowe wydawały się całkiem dobre to jednak SEEING czyli stabilność atmosferyczna pozostawiała wiele do życzenia. Obraz Jowisza bardzo mocno falował, co znacznie utrudniało właściwe wyostrzenie kadru. W pięciostopniowej skali Antodianiego seeing był zdecydowanie II stopnia.
Although the weather conditions seemed to be quite good, however SEEING which means atmospheric stability, left a lot to be desired. The image of Jupiter was very fuzzy, which in consequence caused problem with proper sharpening of the frame. In the five-point  Antoniadi's scale seeing was definitely at level two.

W czasie sesji wykonałem ponad 20 sekwencji LRGB z czego moim zdaniem tylko jedna była wystarczająco dobra do obróbki. Poniższa grafika prezentuje surowy STAC czterech kanałów. Na pierwszy rzut oka wynik nie jest zachęcający.
During the session, I made more than 20 LRGB sequences of which in my opinion only one was good enough for processing. The following graphic shows the raw STAC of four channels. At first glance, the result is not encouraging.


Po przepuszczeniu materiału przez AstraImage 4.0 efekt jest znacznie bardziej przyjemny. Na poniższym ewidentnie widać, że najwięcej detalu zarejestrowało się na kanale R. Dlatego też końcowe zdjęcie złożone jest z kanałó RGB i R jako luminacji. Dla oryginalnego kanału L nie dokonywałem korekty ostrości w czasie sesji co jest ewidentnie widoczne. Z powodu braku ostrości nie wykorzystałem kanału L jako luminacji.
After passing the material through Astra Image 4.0 effect is much more enjoyable. The following graphic clearly shows that most detail was registered on channel R. Therefore, the final image is composed of the RGB channels and channel R as luminance. During the session I did not adjust focus for channel L which is clearly visible. Due to lack of sharpness I did not use the channel L as luminance.No comments:

Post a Comment