Friday, 30 December 2016

ARDUINO PART 1

Bieżącego roku niestety nie mogę zaliczyć do udanych pod względem astro-fotograficznym. Niemniej jednak nie był to rok zupełnie bezproduktywny i stracony. Udało mi się całkowicie zmienić bazę sprzętową, nadrobiłem trochę zaległości w nauce obróbki astro-fotograficznej, miałem okazję zaprezentować swoje prace na wystawie, prowadzić prelekcję o fotografii głębokiego nieba no i na koniec roku ... całkowicie pochłonęła mnie nauka podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Można by powiedzieć, że hobby astronomiczne raczej niewiele ma wspólnego z elektroniką, ale wcale tak nie jest.
Year 2016, unfortunately has not been very successful in terms of astro-photography. However, it was not entirely unproductive and lost. I completely changed my equipment base (mount and telescope), improved my astro-photographic processing skills, I had the opportunity to present my works at the exhibition, lead a lecture on deep-sky photography and at the end of the year ... completely engulfed me learning the basics of electronics and programming in language C ++. You could say that the astro-hobby has rather a little to do with electronics, but it's not true.


ARDUINO jest otwartą platformą sprzętową opartą o układy mikrokontrolerów. Wraz z dostępnymi rozszerzeniami, nakładkami oraz szeroką gamą urządzeń peryferyjnych staje się potężnym narzędziem projektowym. Daje ogromne możliwości zastosowania, również w astrofotografii. Co na przykład? Sterowanie teleskopem, silnikami montażu czy focusera, sterowanie grzałkami, monitoring parametrów pracy całego układu, sterowanie kopułą obserwatorium czy monitoring warunków atmosferycznych. Zafascynowany systemem Arduino zacząłem naukę podstaw elektroniki i programowania w języku C++. Kupiłem dwie książki o Arduino, znalazłem kilka darmowych kursów  w internecie i poświęciłem kilkanaście wieczorów na naukę. Pierwszym projektem jaki rozpoczynam jest modernizacja układu zasilania i jego rozbudowa o dodatkowe elementy sterowania i kontroli systemu. W moim przypadku to kluczowy element nocnych sesji bo do zasilania wykorzystuję akumulator a więc szczególnie ważnym jest pełny monitoring jego stanu pracy i racjonalne gospodarowanie dostępną energią. Główne modyfikacje jakie wprowadzam do systemu zasilania to:
ARDUINO is an open hardware platform based on microcontroller systems. Along with available extensions, pads and a wide range of peripheral devices becomes a powerful design tool. It gives great opportunities for application also in astrophotography. Which, for example? Controlling of the telescope, motors for mount and focuser , heaters, observatory dome, monitoring of the operating parameters or weather conditions and many others. Fascinated by the Arduino system I have started learning about electronics and programming in C ++. I bought two books about the Arduino, I found some free courses on the Internet and spent several evenings to learn. The first project I have started is modernization of the power supply system and the development of additional elements for monitoring and control. In my case, it is a key element of my night sessions because I use the battery to power up.  So it is particularly important full monitoring of battery status and the rational management of available energy. The main modifications which I brings into the power system are:

Moduł monitoringu parametrów zasilania (zainstalowany w skrzyni z komputerem sterującym)
 1. Stały monitoring napięcia i natężenia prądu pobieranego z akumulatora
 2. Kontrola temperatury i wilgotności powietrza w skrzyni z komputerem sterującym co pozwala na sterowanie wentylatorem zabezpieczającym przed przegrzaniem
 3. Przesyłanie zebranych danych drogą radiową do modułu kontroli i zasilania (moduł zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
Module for monitoring of the power supply parameters (installed in a box with a control computer)
 1. Constant monitoring of voltage and current drawn from the battery
 2. Temperature and humidity control inside the computer box for control of the cooling fan to prevent for overheating.
 3. Collecting and transferring data by radio to the control and power supply module (module installed directly on the telescope)Moduł sterowania i zasilania (zainstalowany bezpośrednio na teleskopie)
 1. Sterowanie grzałkami w zależności od temperatury i wilgotności powietrza
 2. Wbudowany HUB USB do kolektorowania sygnałów - przesył do komputera sterującego jednym kablem
 3. Zasilanie kamery ATIK383L niestandardowym napięciem 13.5VDC
 4. Prezentacja istotnych parametrów pracy i warunków atmosferycznych na wyświetlaczu LCD
TA CZĘŚĆ PROJEKTU NADAL JEST W REALIZACJI

Module for control and power supply (module installed directly on the telescope)
 1. Control of heaters depending on the atmospheric temperature and humidity
 2. Built-in USB HUB to collect signals - transmission to the host via a single cable
 3. Power for ATIK 383L camera with custom voltage 13.5VDC
 4. The presentation of relevant operating parameters and weather conditions on the LCD display
THIS PART OF THE PROJECT IS STILL UNDER CONSTRUCTION

Thursday, 1 December 2016

WYSTAWA / EXHIBITION


WYSTAWA ASTROFOTOGRAFII
 pokaz sprzętu i prelekcje tematyczne
26 listopada 2016
ASTROPHOTOGRAPHY EXHIBITION
lectures and astro-equipment show
26 November 2016


Nasze Nocne Niebo - pod takim właśnie tytułem zorganizowana była wystawa zdjęć astro-fotograficznych, autorstwa Michała Ostrowskiego, Bartosza Bujarskiego i mojej skromnej osoby Rafała Trzebińskiego w ramach grupy Astrofotografia Włocławek. Wydarzenie to miało miejsce we włocławskim Centrum Kultury "Browar B" w pięknej kameralnej sali dawnego browaru. Naszym celem była popularyzacja astronomii, astrofotografii i oczywiście możliwość prezentacji naszych prac. Wydaje się, że ten cel udało nam się osiągnąć. Na wystawie zgromadziliśmy ponad 50 osób, które mam nadzieję udało nam się zainteresować zdjęciami i opowieściami o tym, w jaki sposób powstają tego typu prace. Michał Ostrowski opowiadał o teleskopach zwierciadlanych, za pomocą których wykonuje zdjęcia planetarne i pejzaże nocnego nieba a ja miałem przyjemność poopowiadać trochę o astronomii, różnorodności i pięknie kosmosu, sprzęcie wykorzystywanym w fotografii DSO oraz samym procesie zbierania materiału i przebiegu sesji astro-fotograficznej. Naprawdę było bardzo przyjemnie za co szczerze i serdecznie dziękuję moim kolegom z grupy oraz obecnym na spotkaniu  gościom. Dziękuję również Michałowi, że wiódł prym w organizacji tego przedsięwzięcia i CK "Browar B" za umożliwienie nam prezentacji naszych prac i nas samych :)

* Niektóre z poniższych zdjęć, prezentuje dzięki uprzejmości Pani Kingi Sroczyńskiej z portalu wiadomości kulturalnych Włocławka http://centrumsceny.pl/
Our Night Sky - that's the name of Astrophotography Exhibition organized by photographers Michael Ostrowski, Bartosz Bujarski and myself -Rafał Trzebiński within the group "Astrophotography Wloclawek". The event took place in Wloclawek Cultural Centre "Brewery B" in the beautiful chamber hall of the former brewery. Our aim was to popularize astronomy, astrophotography, and of course the opportunity to showcase our work. It seems that this goal has been achieved. At the exhibition we gathered more than 50 people, which I hope we managed to interest with our photographs and stories about how this type of works are created. Michał Ostrowski spoke about reflecting telescopes, with which takes photos of night sky and planets and I had the pleasure talk a little bit about astronomy, diversity and beauty of the cosmos, equipment used in DSO photography  and the process of material collecting for further processing. Really it was very nice for what I would like to sincerely thank to my colleagues in the Astro Group and of course all guests. Also, I would like to thanks to CK 'Brewery B "for allowing us to showcase our work and ourselves :)

* Some of the photos below, I can present courtesy of Mrs. Kinga Sroczyńska from cultural information portal of Wloclawek City http://centrumsceny.pl/


Zapis wideo prelekcji, zrealizowany przez lokalną, włocławską telewizję CW24.