Monday, 24 July 2017

ASTRO - BOX


Od mojego ostatniego wpisu w temacie projektu ARDUINO dla moich potrzeb Astro sporo się zmieniło. Wraz z poznawaniem platformy Arduino, programowania mikro-kontrolerów , podstaw elektroniki i projektowania, moje oczekiwania co do układu zasilania i sterowania zestawem do astrofotografii zmieniały się równie szybko jak zdobywana wiedza. Moim celem stało się zaprojektowanie w pełni zintegrowanego w jednym pudełku systemu zasilania, kontroli i komunikacji urządzeń peryferyjnych. Sercem układu nadal pozostaje mikrokontroler Arduino Nano, współpracujący z moto-focuserem, wyświetlaczem LED i układem pomiaru temperatury i wilgotności. Wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone będę poprzez zintegrowany z płytą główną HUB USB. 
Since I did my last entry in the topic of  ARDUINO for astrophotography needs has changed a lot. Along with getting experiences about Arduino platform, microcontroller programming, electronics and design basics, my expectations for power supply and control for astrophotography changed as quickly as knowledge gained. My goal was to design a fully integrated system for power supply, control and communication of peripheral equipment in a single box. At the heart of the system is the Arduino Nano microcontroller, which works with the moto-focuser, LED display and temperature and humidity sensor.All peripherals will be connected with the control system via the HUB USB integrated with PCB.Rysunki projektowe oraz opis funkcjonalności
Design drawings and functionality

 • 7 portów USB 2.0 pracujących z prędkością 480Mbps (HiSpeed) do obsługi urządzeń peryferyjnych
 • 1 gniazdo DB9 do obsługi moto-focusera. Komunikacja przez sterownik ASCOM
 • 1 gniazdo z regulowanym napięciem 12 - 35VDC dedykowane do obsługi ATIK383L
 • 2 gniazda stałonapięciowe 12V do zasilania urządzeń peryferyjnych
 • 2 gniazda PWM do obsługi grzałek regulowane w zależności od panujących warunków atmosferycznych
 • Wyświetlacz LED z wysokim kontrastem dla prezentacji bieżących parametrów pracy

 • 7 ports USB 2.0 running at 480 Mbps speed (HiSpeed) working with peripherals like camera, focuser and so on
 • 1 DB9 socket for moto-focuser. Communication via USB port and ASCOM driver with dedicated software an example MaximDL
 • 1 socket with adjustable voltage 12 - 35VDC dedicated to ATIK383L camera
 • 2 sockets 12 VDC fix-voltage to power peripherals
 • 2 PWM sockets with auto adjustable voltage for heater control, depending on the weather conditions
 • High contrast LED display for presentation of current operating parameters

Przez te wszystkie miesiące dopracowałem się różnych wersji mojego projektu. Pierwsze modele były całkowicie oparte na gotowych komponentach takich jak przetwornice prądu połączone z gniazdami zasilania zwykłymi przewodami elektrycznymi. Z czasem pojawił się mikrokontoler, głównie wykorzystywany do sterownia grzałkami w oparciu o zewnętrzny pomiar temperatury i wilgotność powietrza. Połączenia kablowe zaczęły ustępować miejsca ścieżkom drukowanym na płytce PCB projektowanej początkowo w programie Fritzing. Finalna wersja to projekt wykonany w KiCad z możliwością modelowania trójwymiarowego.
Throughout all these months I have worked out several different versions of my project. The first models were completely based on pre-assembled components such as power converters connected to power sockets by conventional electrical wires. Over time, a microcontroller appears, mainly used to control heaters based on external temperature and humidity measurements. Cable connections began to give way to printed circuit boards originally designed in Fritzing. The final version of my project is made in KiCad software with the capability of 3D modeling.Poniższe zdjęcie przedstawia  jeden z ostatnich modeli jeszcze bez zainstalowanego  zewnętrznego HUB USB
The picture below shows one of the last models yet without an external USB HUB installed
Czekając na prefabrykację płytki PCB, prezentuję poniżej animację modelu 3D. Wszystkie pozostałe elementy już zakupione. Pozostaje tylko pytanie, czy HUB będzie prawidłowo pracował? Niebawem się przekonam :) 
Waiting for PCB prefabrication, I present below the animation of the 3D model. All other items already purchased. The only question is whether HUB will work properly? I will soon be convinced :)


Sunday, 11 June 2017

HOUSTON - NASA Space Center

Bez specjalnego rozpisywania się, zamieszczam na pamiątkę parę zdjęć z wizyty w muzeum centrum lotów kosmicznych NASA w HOUSTON. Wizyta udana, ale chyba największe wrażenie robi rakieta Saturn V wykorzystywana w księżycowych misjach Apollo. Rozmiar przytłacza a to tylko rakieta wynosząca lądownik na Księżyc (400 000 km od Ziemi)
.
Without a special writing, I am posting a few photos from sightsing of a NASA Space Center museum in Houston. A successful visit, but probably the most impressive is the Saturn V rocket used in the Apollo moon missions. The size is overwhelming. It's just a mooncote rocket.


Sunday, 21 May 2017

IC5070 - Pelican Nebula

Korzystając z przepięknej pogody, dwie ostatnie sesje poświęciłem fotografowaniu IC5070 Mgławicy Pelikan w konstelacji Łabędzia. Ta część nieba wyjątkowo bogata jest w obszary wodorowe. Mgławica Pelikan jest częścią innej przepięknej i potężnej mgławicy Ameryka Północna. Oddalona jest od Ziemi o około 2000 lat świetlnych. Patrząc na nocne niebo można ją znaleźć poniżej głównej gwiazdy konstelacji Łabędzia - Deneb. Niestety, zobaczenie jej gołym okiem a nawet z większością teleskopów jest niemożliwe. Obszary mgławicowe fotografuje się z wykorzystaniem wąskopasmowego filtra wodorowego H-alfa. Aby uchwycić tą delikatną strukturę czasy naświetlania jednej klatki muszą być dość długie. Poniższe zdjęcie złożone jest z kilkunastu klatek.
Taking advantage of the beautiful weather, the last two sessions I have devoted to photographing the IC5070 Pelican Nebula in the Swan constellation. This part of the sky is exceptionally rich in hydrogen. The Pelican Nebula is part of another beautiful and mighty North American nebula. It is about 2,000 light-years from Earth. Looking at the night sky you can find it just below Deneb the main star of Swan constellation. Unfortunately, to see it with the naked eye and even with most telescopes is impossible. Nebula areas are photographed using a narrowband H-alpha hydrogen filter. To capture this delicate structure, the exposure times of one frame must be fairly long. The following image is composed of several frames.
Sunday, 23 April 2017

M57

Bezchmurnego nieba nie ma za wiele, więc każda chwila szczególnie w sobotę jest dla amatorów astronomii na wagę złota. Głównym celem tej sesji było testowanie montażu po wstępnej regulacji ślimaka przekładni, ale przy okazji udało się zarejestrować 9 klatek Mgławicy Planetarnej M57 w gwiazdozbiorze Lutni. Leży w odległości 2.3 tyś lat świetlnych od nas i jest jednym z ostatnich etapów życia gwiazd, które nie kończą swojego losu jako supernowe. Gdy paliwo kończy się i ustają reakcje syntezy jądrowej, gwiazda puchnie i odrzuca swoje zewnętrzne powłoki a zapadająca się materia w centrum przekształca pozostałość materii gwiazdowej w białego karła. Wysoka temperatura powoduje że otoczka zaczyna świecić co widać na zdjęciu jako charakterystyczny "dymek". Otoczka rozszerza się z prędkością około 20 km/s!!! M57 ma już rozmiary 1.9 x 1.3 roku świetlnego.
There is not so much cloudless sky, so any moment especially on Saturday with clear sky is on the weight of gold. The main purpose of this session was to test the my mount after the initial adjustment of the worm gear. On the occasion I also took a few frames of M57 Planetary Nebula in the Lyra constellation. M57 lies 2.3 thousand light-years from us and is one of the last stages in the life of stars that do not end their fate as supernovae. When the fuel is almost finish and the fusion reactions stop, the star swells and discards its outer shell and the collapsing matter in the center transforms the star material into a white dwarf. The high temperature causes the shell to shine as seen in the picture as a characteristic "balloon". Nebula is expanding at a speed of about 20 km / s !!! The M57 is already 1.9 x 1.3 light years.


Poniżej wykres trackingu z PHD2 - wciąż pozostawia wiele do życzenia, ale przynajmniej jestem już w zakresie +/- 1sec. Seeing też był nie najlepszy. Patrząc na analizę mam jednak wrażenie że coś jest jeszcze nie tak od strony mechanicznej i wymaga jeszcze regulacji.


Below the tracking chart from PHD2 - still leaves a lot to be desired, but at least I am already in the range +/- 1sec. Seeing was not the best either. Looking at the analysis, however, I have the impression that something is not so mechanical and still requires adjustment.
Friday, 7 April 2017

Astro Party 2017

XIV Zlot użytkowników Forum Astronomicznego w Zatomiu zakończony. Fantastyczny czas w oderwaniu od codzienności, upłynął na poznawaniu kolegów z forum, testach sprzętowych, gorących dyskusjach o sprzęcie, astronomii i oczywiście obserwacjach oraz sesjach astro-fotograficznych. Zatom od wielu lat jest bazą wypadową Forum, głównie z uwagi na swoje położenie i dobre warunki obserwacyjne.
At the end of March I had a great pleasure to take a part in Astro-Party in Zatom village organized by Polish Astronomy Forum I am member of. It was fantastic time spent in isolation from everyday life with mates from Forum. Endless discussions about equipment, astronomy, our telescopes and astrophotography techniques made this time unforgettable. Zatom has been the base for Astro-party for many years, mainly due to its location and good observational conditions.©pawelsky from Polish Astronomy Forum

Niestety tylko jedna z trzech nocy była wystarczająco dobra (bez chmur) żeby zabrać się za obserwacje i fotografię. Szczęście nie trwało długo bo już o trzeciej nad ranem przyszła mgła więc przejrzystość powietrza i wilgoć zmusiły do zakończenia sesji fotograficznych. Ale amatorów nocnego nieba nie tak łatwo zniechęcić więc wspólnie z kolegami przerzuciliśmy się na obserwacje wizualne i tak zeszło się prawie do 4:30 nad ranem. Oczywiście życie zlotowe nie ogranicza się tylko do nocnych aktywności. W ciągu dnia był czas na integrację, obserwację słońca, warsztaty, wycieczki, uroczyste wręczenie nagród w różnych konkursach Forum i niekończące się rozmowy ... naturalnie na jeden temat :)
Unfortunately, only one of the three nights was good enough (without the clouds) to observe or take a photo of night's sky. Happiness did not last long because at 3am there was mist coming so air transparency and humidity forced us to finish photo sessions. But it is not so easy to discourageamateurs of the night sky. Together with our colleagues we turned to visual observations and so it was almost until 4:30 am in the morning. Of course, Astro-party is not limited to night life's activities. During the day there was a time for integration, sun observation, workshops, trips, ceremonial awards in various Forum contests and endless talks ... naturally on one topic :)


*Niektóre z powyższych zdjęć publikuję dzięki uprzejmości użytkownika sp3occ z Forum Astronomicznego. Dziękuję :)
*Some of the photos above are published courtesy of the user sp3occ from Polish Astronomy Forum. Thank you :)